ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๕...

: 07 ก.พ. 65     : แพทยสภา


 • ๑. สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร ส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปยังราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้นๆ
 • ๒. ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ตามข้อ๑ กรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบที่ website: www.tmc.or.th/tcgme พร้อมส่งเอกสารและหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้น และที่ราชวิทยาลัยซึ่งกำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขานั้นกำหนด แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบดังกล่าวภายในวันที่ ๑ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สถานที่ หรือตามที่กำหนดดังต่อไปนี้
 • สาขา/อนุสาขา

  สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร

  กม๒๑๑ โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

  กม๒๒๑ กุมารเวชศาสตร์

  กม๓๐๑ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

  กม๓๐๒ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

  กม๓๐๓ กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

  กม๓๐๔ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

  กม๓๐๕ กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

  กม๓๐๖ กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

  กม๓๐๗ กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

  กม๓๐๘ กุมารเวชศาสตร์โรคไต

  กม๓๐๙ กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

  กม๓๑๐ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

  กม๓๑๑ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

  กม๓๑๒ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

  กม๓๔๑ (เข้าปีที่ ๔) โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๒๐๐ - ๑

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaipediatrics.org

  จษ๒๓๑ จักษุวิทยา

  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย

  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๐๗๑๕ – ๖

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcopt.org

  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ email: admin@rcopt.org

  จพ๑๒๑ จิตเวชศาสตร์

  จพ๑๒๒ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

  จพ๑๒๓ จิตเวชศาสตร์การเสพติด

  จพ๓๓๑ (เข้าปี ๓) จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

  จพ๓๐๑ จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ

  จพ๓๐๒ จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

  สำนักงานเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

  กองจิตเวชและประสาทวิทยา ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  ๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

  โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๒๖๔๐ ๔๔๘๘

  e-mail : rcpsych.th@gmail.com

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpsycht.org

  ปศ๒๑๑ ประสาทศัลยศาสตร์

  ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย

  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๙๙๖

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcnst.or.th

  พธ๑๑๑ พยาธิวิทยากายวิภาค

  พธ๑๑๒ พยาธิวิทยาคลินิก

  พธ๑๑๔ เวชศาสตร์บริการโลหิต

  พธ๑๒๑ นิติเวชศาสตร์

  พธ๓๐๑ ตจพยาธิวิทยา

  พธ๓๐๒ พยาธิสูตินรีเวชวิทยา

  พธ๓๐๓ โลหิตพยาธิวิทยา

  ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

  สำนักงานประธาน: เลขที่ ๒/๒ สถาบันพยาธิวิทยา
  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๑ ชั้น ๒

  ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๒๐๘ ต่อ ๑๒๔

  มือถือ : ๐๘ ๖๙๐๗ ๓๙๙๖

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcthaipathologist.org

  รส๑๒๑ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

  รส๑๒๒ เวชศาสตร์นิวเคลียร์

  รส๒๑๑ รังสีวิทยาวินิจฉัย

  รส๓๐๑ ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

  รส๓๐๒ ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

  รส๓๐๓ รังสีร่วมรักษาของลำตัว

  รส๓๐๔ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

  รส๓๒๑ (เข้าปี ๒) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

  ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๙๖๓ – ๔

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcrt.or.th

  วส๒๑๑ วิสัญญีวิทยา

  วส๓๐๓ วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

  วส๓๐๔ วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น ๙

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ๑๘๗๓ ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๔๐๐๐ ต่อ ๖๐๙๑๐

  โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๔๐๐๐ ต่อ ๖๐๙๑๐

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcat.org

  วส๓๐๒ วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่

  และทรวงอก

  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  อาคารสยามินทร์ ชั้น ๑๑

  ๒ ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๕๓๖ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๓๒๕๖

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcat.org

  วส๓๐๑ เวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)

  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๑๓, ๑๕๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๖๙

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcat.org

  วค๑๑๑ เวชศาสตร์ครอบครัว

  วค๑๑๒ เวชศาสตร์ครอบครัว (ในบริการ)

  วค๑๒๑ เวชศาสตร์ครอบครัว

  วค๑๒๒ เวชศาสตร์ครอบครัว (ร่วมบริการ)

  วค๓๒๑ (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ครอบครัว

  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

  ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย

  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑ – ๒

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaifammed.org

  วฉ๑๒๑ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
  อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา

  ๘๘/๔๐ หมู่ที่ ๔ สาธารณสุขซอย ๖ ถนนติวานนท์

  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

  มือถือ ๐๙ ๔๙๓๙ ๖๗๖๗

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก https://tcep.or.th/

  วฟ๒๑๑ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

  ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีเลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๘ โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๙

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก http://rehabmed.or.th/main

  เวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ

  วป๒๒๑ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)

  วป๒๒๒ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง

  และท่องเที่ยว)

  วป๒๒๓ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)

  วป๒๒๔ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)

  วป๒๒๕ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก)

  วป๒๒๖ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)

  วป๒๒๗ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)

  วป๒๒๘ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)

  วป๒๒๙ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การจราจร)

  สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

  อาคาร ๑ ชั้น ๒ สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์
  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

  โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๗๐๓ มือถือ ๐๘ ๙๘๑๒ ๘๗๗๗

  รายละเอียดเฉพาะสาขาสอบถามได้จากกลุ่มสอบ ‘M สอบ 65’

  หรือสอบถามไปที่ E-mail : preventionmed@gmail.com

  ศศ๒๑๑ ศัลยศาสตร์

  ศศ๒๑๒ กุมารศัลยศาสตร์

  ศศ๒๑๓ ศัลยศาสตร์ทรวงอก

  ศศ๒๒๑ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

  ศศ๒๔๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

  ศศ๓๐๑ ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

  ศศ๓๐๒ ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

  ศศ๓๐๓ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

  ศศ๓๐๔ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

  ศศ๓๒๓ (เข้าปี ๒) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

  ศศ๓๓๑ (เข้าปี ๓) กุมารศัลยศาสตร์

  ศศ๓๓๓ (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

  ศศ๓๓๔ (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ทรวงอก

  ศศ๓๓๕ (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

  ศศ๓๔๔ (เข้าปี ๔) ศัลยศาสตร์ทรวงอก

  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๑๔๑ - ๓

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcst.or.th

  สน๒๑๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

  สน๓๐๑ มะเร็งวิทยานรีเวช

  สน๓๐๒ เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

  สน๓๐๓ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

  สน๓๐๔ เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

  ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย

  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๑ – ๒๒, ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๕

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rtcog.or.th

  สศ๒๒๑ โสต ศอ นาสิกวิทยา

  สศ๓๐๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

  สศ๓๐๒ โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย

  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

  อีเมล rcotsecretariat@gmail.com

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก https://www.rcot.org/2021/Homepage

  อธ๒๒๑ ออร์โธปิดิกส์

  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๓๖ – ๗, โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๔๐

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcost.or.th

  อย๑๒๑ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

  อย๑๒๒ อายุรศาสตร์โรคเลือด

  อย๒๒๑ อายุรศาสตร์

  อย๒๒๒ ประสาทวิทยา

  อย๒๔๑ ตจวิทยา

  อย๓๐๑ โภชนศาสตร์คลินิก

  อย๓๐๒ เวชบำบัดวิกฤต

  อย๓๐๓ เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

  อย๓๐๔ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

  อย๓๐๕ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

  อย๓๐๖ อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

  อย๓๐๗ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

  อย๓๐๘ อายุรศาสตร์โรคไต

  อย๓๐๙ อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

  อย๓๑๐ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

  อย๓๑๑ อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต

  โรคระบบการหายใจ

  อย๓๑๒ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

  อย๓๑๓ อายุรศาสตร์การนอนหลับ

  อย๓๒๒ (เข้าปี ๒) อายุรศาสตร์โรคเลือด

  อย๓๒๓ (เข้าปี ๒) ประสาทวิทยา

  อย๓๓๑ (เข้าปี ๓) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๖๔๙ – ๕๑

  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpt.org


 • ๓. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
  • ๓.๑. ใบคำขอสมัครสอบฯ ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร กรอกข้อมูลด้วยตนเองในแบบคำขอสมัครสอบที่ website: www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม ส่งตามที่ราชวิทยาลัยนั้น ๆ กำหนด
  • ๓.๒.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสำเนาบัตร MDCARD (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • ๓.๓. สำเนาบัตรประชาชน
  • ๓.๔. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)
  • ๓.๕. กรณีสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร ให้ยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • ๓.๕.๑.หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหรือการปฏิบัติงานประจำสาขาในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้นๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable Professional Activites: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้นกำหนดอย่างครบถ้วน หรือ
   • ๓.๕.๒.หนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานว่ากำลังจะสำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหรือการปฏิบัติงานประจำสาขาในปี ๒๕๖๔ โดยต้องผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable Professional Activites: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้นกำหนดอย่างครบถ้วนก่อนวันสอบ

   • กรณีผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน โดยผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable Professional Activites: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้นกำหนดอย่างครบถ้วน พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ


    กรณีสาขาใดที่ยังคงใช้เกณฑ์หลักสูตรในการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม การขอเป็นสถาบันฝึกอบรม และการติดตามกำกับดูแลสถาบันการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้แสดงหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นกำหนด หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขาในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภาหรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากำลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้ายตามเกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นและจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานก่อนวันสอบได้

  • ๓.๖. กรณีสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
   • ๓.๖.๑.หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ
   • ๓.๖.๒.หลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขา/อนุสาขานั้น ๆ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าตามที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.๑) สาขานั้น ๆ กำหนด ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา รวมทั้งผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable Professional Activites: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้นกำหนดอย่างครบถ้วน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

   • กรณีสาขาใดที่ยังคงใช้เกณฑ์หลักสูตรในการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่าง ๆ เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม การขอเป็นสถาบันฝึกอบรม และการติดตามกำกับดูแลสถาบันการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้แสดงหลักฐาน ที่แสดงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขา/อนุสาขานั้น ๆ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าตามที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้นกำหนด ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภาตามเกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้น และจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานก่อนวันสอบก็ได้

  • ๓.๗.เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ กำหนดเพิ่มเติม
  • ๓.๘. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ รูป ติดที่ใบคำขอสมัครสอบฯ ในกรอบที่กำหนด
  • ๓.๙. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้
  • ๓.๑๐.เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสาขา ให้ดูรายละเอียดได้จากประกาศของราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง