ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 557

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 27 พ.ย 63 แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยต่าง ๆ จัดสัมมนา เรื่องถอดบทเรียนสอบบอร์ด Online วิถีใหม่ในช่วง COVID-19
 27 พ.ย 63 แพทยสภาร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
 25 พ.ย 63 สัมมนา “Safe practice: Situation & Concerns” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
 23 พ.ย 63 กำหนดการรับสมัครแพทย์ฝึกหัดประจำปี พ.ศ. 2564
 02 พ.ย 63 แพทยสภาประชุมคณะอนุกรรมการจีโมนิกส์ ร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางจัดทำหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetics Counselor)
 02 พ.ย 63 แพทยสภาประชุมร่วมสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป เตรียมจัดงานสัมมนา "Safe Practice : Situation and Concerns"
 21 ต.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม
 20 ต.ค. 63 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เรื่อง ขอความร่วมมือเนื่องด้วยสถานการณ์ชุมนุม
 20 ต.ค. 63 การขอรับใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
 14 ต.ค. 63 ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566
 12 ต.ค. 63 แพทยสภา จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ในโอกาสครบรอบ 52 ปี แพทยสภา
 09 ต.ค. 63 สารจากนายกแพทยสภา
 06 ต.ค. 63 แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2563
 01 ต.ค. 63 ร่วมแสดงความยินดีกับสภากายภาพบำบัด
 24 ก.ย. 63 แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ กระทรวงสาธารณสุข
 24 ก.ย. 63 แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ ศิริราช
 22 ก.ย. 63 ร่วมแสดงความยินดีกับสภาเทคนิคการแพทย์
 18 ก.ย. 63 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
 16 ก.ย. 63 กำหนดการงานครบรอบ 52 ปีแพทยสภา
 15 ก.ย. 63 ประกาศฯ แพทยสภา ที่ ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเพิ่มเติม

แสดงหน้า 1 ของ 28