ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 446

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 24 ก.ย. 62 แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
 23 ก.ย. 62 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑
 19 ก.ย. 62 ใบรับรองแพทย์ ได้รับการรับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2561
 16 ก.ย. 62 กำหนดการรับสมัครแพทย์ฝึกหัดประจำปี พ.ศ. 2563
 09 ก.ย. 62 ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ( ปธพ.8)
 06 ก.ย. 62 สารจากนายกแพทยสภา
 05 ก.ย. 62 แพทยสภาจัดอบรมให้ความรู้องค์กรภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
 16 ส.ค. 62 เตือนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 09 ส.ค. 62 ขยายระยะเวลาตอบแบบสอบถามแพทย์ ที่จบมาแล้ว 5 ปี ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 :: ขอเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
 08 ส.ค. 62 สภานายกพิเศษเข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวนโยบาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 23 ก.ค. 62 ค่ายจริยธรรมสัญจรครั้งที่ 18 วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 22 ก.ค. 62 "ปธพ.8" เปิดรับสมัครแล้ว... วันนี้ ถึง 16 ส.ค. อย่าพลาด!
 19 ก.ค. 62 ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “Educational disruption in medical schools” ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศรีสวรินทริรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 18 ก.ค. 62 ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมประชาพิจารณ์ ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ในส่วนร่างทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
 12 ก.ค. 62 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 20/2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 2
 10 ก.ค. 62 แพทยสภา ตั้งทีมดูแลเรื่องกัญชาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์
 17 มิ.ย. 62 นายกแพทยสภานำทีมกรรมการแพทยสภาขอบคุณสภานายกพิเศษแพทยสภา
 10 มิ.ย. 62 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันอานันทมหิดล
 24 พ.ค. 62 แพทยสภาบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
 24 พ.ค. 62 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

แสดงหน้า 1 ของ 23