ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 456

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 14 ก.พ. 63 ประกาศแพทยสภาจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อเสนอแนะสำหรับเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญบริเวณศูนย์การค้าและพื้นที่ภายในจังหวัดนครราชสีมา
 06 ก.พ. 63 แถลงข่าว แพทยสภา  ศิริราช  อย. ชี้แจงกรณีคณบดีศิริราชถูกแอบอ้างชื่อในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มลดน้ำหนัก  เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อมาบริโภค อาจอันตรายถึงชีวิต
 28 ม.ค. 63 แพทยสภาจะทำการจำลองการเลือกตั้ง เพื่อรองรับระบบเลือกตั้ง Online แพทย์ที่มี Pin Code แล้ว ร่วม Vote สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศไทย 5 จังหวัด
 24 ม.ค. 63 ขอความร่วมมือแพทย์สร้าง Pin Code ส่วนตัว
 21 ม.ค. 63 ประกาศแพทยสภา เรื่อง การใช้ยาฉีด ไดโคลฟีแนค (Diclofenac)
 08 ม.ค. 63 ประกาศจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยกาศึกษา คันคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒
 27 พ.ย 62 แพทยสภาร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
 13 พ.ย 62 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ
 29 ต.ค. 62 ผู้แทนแพทยสภาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioner)
 29 ต.ค. 62 การประชุมคณะทำงานภาคบริการสาธารณสุข Health Services Sectoral Working Group (HSSWG)
 24 ก.ย. 62 แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
 23 ก.ย. 62 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑
 19 ก.ย. 62 ใบรับรองแพทย์ ได้รับการรับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2561
 16 ก.ย. 62 กำหนดการรับสมัครแพทย์ฝึกหัดประจำปี พ.ศ. 2563
 09 ก.ย. 62 ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ( ปธพ.8)
 06 ก.ย. 62 สารจากนายกแพทยสภา
 05 ก.ย. 62 แพทยสภาจัดอบรมให้ความรู้องค์กรภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
 16 ส.ค. 62 เตือนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 09 ส.ค. 62 ขยายระยะเวลาตอบแบบสอบถามแพทย์ ที่จบมาแล้ว 5 ปี ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 :: ขอเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
 08 ส.ค. 62 สภานายกพิเศษเข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวนโยบาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แสดงหน้า 1 ของ 23