ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 828

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 28 พ.ย 66 แพทยสภา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 27 พ.ย 66 แพทยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 พ.ย 66 ขอเชิญรับชม รายการพิเศษ เนื่องในวันแพทย์ 27 พฤศจิกายน 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 พ.ย 66 สารจากนายกแพทยสภา เนื่องในโอกาสวันแพทย์ ปี ๒๕๖๖
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 พ.ย 66 คติธรรม เนื่องในวันแพทย์ไทย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 พ.ย 66 แพทยสภา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรแพทยสภา ด้วยหลักสูตรชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 23 พ.ย 66 แพทยสภาจัดการประชุมวิชาการชวนหมอรู้ ครั้งที่ 2/2566 “โฆษณาที่เกี่ยวข้องการแพทย์อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย”
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 17 พ.ย 66 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ประกาศปิดทำการ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 16 พ.ย 66 แถลงการณ์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การส่งเสริมให้เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เติบโตอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และแข็งแกร่ง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 15 พ.ย 66 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเทียบเท่ากับคุณวุฒิปริญญาเอก ของแพทย์ผู้จบหลักสูตรที่ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติจากแพทยสภา
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 14 พ.ย 66 แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 07 พ.ย 66 แพทยสภาร่วมกับสภาวิชาชีพ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เบื้องต้น
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 06 พ.ย 66 แพทยสภาเข้าเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และตรวจสถานที่เกิดอุบัติเหตุจราจรกับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 03 พ.ย 66 แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 01 พ.ย 66 แพทยสภาร่วมหารือสำนักงานศาลยุติธรรม พิจารณาแนวทางในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 30 ต.ค. 66 แพทยสภา จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรแพทยสภา ด้วยหลักสูตรชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 ต.ค. 66 แพทยสภาขอเชิญผู้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรด้านเวชศาสตร์จีโนมการให้คำปรึกษาทางเวชพันธุศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฯ ของสภาวิชาชีพ 5 สภาร่วมกัน ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 24 ต.ค. 66 กลุ่มสถาบันแพทย์ประเทศไอร์แลนด์ เข้าพบ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อขอคำแนะนำในการรับรองมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 20 ต.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการแพทย์ ของ กพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 19 ต.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เจ้าหน้าที่โครงการทะเบียนวิชาชีพ
ฝ่ายทะเบียน

แสดงหน้า 1 ของ 42

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต