แพทยสภาจัดอบรมให้ความรู้องค์กรภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525...

: 05 ก.ย. 62     : แพทยสภา


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเปิดการอบรมเรื่อง “ภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายขององค์กรภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ที่ ห้องประชุมวิสัญญีแพทย์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า จากการที่ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศนพ. ) ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 21 (3) (ฌ) การจัดตั้ง การดำเนินการและการเลิกวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ช่วยกรรมการแพทยสภาปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแพทยสภา ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการภายในของแต่ละราชวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ (ศนพ.) และ (ศรว. )มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกัน แพทยสภาจึงได้จัดการอบรมขึ้น ได้รับความสนใจจากหน่วยงานในกำกับแพทยสภาเป็นอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากราชวิทยาลัย 14 แห่ง ,วิทยาลัย 1 แห่ง ผู้แทน ศนพ. และผู้แทน ศรว. มีจำนวนทั้งสิ้น 115 ท่าน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร มาให้ความรู้หลักเกณฑ์การเสียภาษีของหน่วยงานและภาษีบุคคล ท่านชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น นิติกรรมสัญญาในรูปภาครัฐ , MOU สัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ให้ความรู้ความเข้าใจความเป็นมาและองค์กรภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิรูปองค์กร ให้ความรู้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลแพทยสภา คุณเสาวนีย์ เอี่ยมปรีดา บริษัท ซีสทอปพลัส จำกัด มาให้ความรู้ ระบบ eDocument ในการจัดส่งเอกสาร ระหว่างหน่วยงานในกำกับแพทยสภา และงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย โดย นายศุภวัฒน์ โพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย แพทยสภา

ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินการขององค์กรภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในอนาคตกรณีมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

***********************

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลแพทยสภา
โดย - ระบบ eDocument ในการจัดส่งเอกสารระบบใหม่

โดย คุณเสาวนีย์ เอี่ยมปรีดา
บริษัท ซีสทอปพลัส จำกัด