ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑...

: 23 ก.ย. 62     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ที่ ๓๐ /๒๕๖๒
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ 


และ

ประกาศแพทยสภา
ที่ ๙๔/๒๕'๖๒
เรื่อง กำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕'๖๓