ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564...

: 15 ก.พ. 64     : แพทยสภา


ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) 
รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564