การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเวชศาสตร์จีโนมระหว่างไทย-จีน...

: 28 ธ.ค. 65     : แพทยสภา


การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเวชศาสตร์จีโนม

ระหว่างไทย-จีน

........................

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเวชศาสตร์จีโนมระหว่างไทย-จีน โดยแพทยสภากับผู้แทนจากบริษัท BGI ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้ง International Innovation Center for Life วัตถุประสงค์ และเทคโนโลยีที่นำมาสนับสนุนในด้านเวชพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีนี้ก็ได้มีการพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศ เช่น สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งทาง BGI ต้องการที่จะพัฒนาความร่วมมือนี้กับประเทศไทย โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทย-จีนจะสามารถเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันและนำไปสู่มาตรฐานใหม่ในด้านเวชศาสตร์จีโนม ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพในการรักษา การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ การจัดการในด้านแพลตฟอร์ม ฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยี STOmics รวมไปถึงความร่วมมือในการพัฒนาการฝึกอบรมทางการแพทย์ ด้านเวชศาสตร์จีโนม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพและเพิ่มดัชนีชีวิตของประชากรในประเทศได้ ในอนาคต โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ข้อมูลด้านจีโนมิกส์ของแพทยสภาและคณะ ได้แก่ ศ. นพ.ธันยชัย สุระ นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ และ พล.อ.ท.นพ. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ให้การต้อนรับและร่วมพิจารณาแนวทางในการผลักดันความร่วมมือนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อแพทย์ ประชาชนชาวไทยต่อไป