ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2566 โดย กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข...

: 10 ม.ค. 66     : แพทยสภา


ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2566

โดย กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

...................