ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 1/2566

: 11 ม.ค. 66     : แพทยสภา


กิจกรรมของสถาบันมหิตลาธิเบศร
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร 1/2566
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

.............วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. สถาบันมหิตลาธิเบศร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข 

และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ โดยมีพลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร

ซึ่งในที่ประชุมได้หารือ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฯ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ, เหรัญญิก, ผู้ช่วยเหรัญญิก และแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันมหิตลาธิเบศร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหลักสูตรของสถาบันฯ รวมไปถึงหลักสูตรอื่น ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์  ประธานกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร มอบกรอบรูปที่ระลึกพิธีเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร และเปิดสถาบันมหิตลาธิเบศร วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลธิเบศร และร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และมอบให้ของที่ระลึกให้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติ คุณนายแพทย์อุดม  คชินทร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ประจำปี พ.ศ. 2565