ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2566-2568 ที่ 3/2566 เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568...

: 13 ม.ค. 66     : แพทยสภา


ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2566-2568  

ที่ 3/2566

เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568

...............................................

ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568

****************************

 

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 19.59 น. ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566 - 2568 ได้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566 - 2568 มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง

          โดยการลงคะแนนมี 2 วิธี ดังนี้

          1. การลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2566 - 2568 ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง จากจำนวนบัตรที่ส่งไปทั้งหมด 57,656 บัตร ส่งกลับมา 8,276 บัตร ตรวจสอบแล้ว เป็นบัตรดี 8,066 บัตร บัตรเสีย 210บัตร

          2. การลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการเปิดผลการเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และแสดงผลผ่าน LCD PROJECTOR / TV โดยมีผู้แสดงความจำนงใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ จำนวน 8,980 คน และใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง 4,662 คน

          การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาทั้ง 2 วิธี ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเวลา 18.45 น. คณะอนุกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระพ.ศ. 2566 - 2568 ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา สามสิบสองคนแรก เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แพทยสภา ในวาระ พ.ศ.2566 - 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566