แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ครั้งที่ 3 Workshop Day 1: New version WFME Workshop Day 2: Workplace - based assessment & Non-technical skills...

: 26 ม.ค. 66     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ครั้งที่ 3
Workshop Day 1: New version WFME
Workshop Day 2: Workplace - based assessment & Non-technical skills

.....................................ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2566 เวลา 08.45 น.  ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ซอยศูนย์วิจัย  ศ.เกียรติคุณนพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เป็นประธานเปิดการอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์/เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษา เพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา ฉบับ พ.ศ.2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคจากการตรวจประเมินที่ผ่านมา ซึ่งแพทยสภาจัดอบรมครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2565 และครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3
     โดยในวันที่ 24 มกราคม 2566 มีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับ New version WFME วิทยากรรับเชิญ ซึ่งประกอบด้วย ภาพรวมของ มคว.1, มคว.2, มคว.3 ที่เปลี่ยนแปลง  โดย  ศ.กิตติคุณ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, การเตรียม มคว.3 เพื่อรับการตรวจประเมิน โดย  รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว

ศ.นพ.ธันยชัย สุระ และ How to be a good assessor  โดย  รศ.พญ.ลาวัลย์  ตู้จินดา

     ภาคบ่าย เรื่อง Program evaluation องค์ประกอบที่ 7  โดย  ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล และ ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างหลากหลาย และปิดการประชุมการอบรมวันแรก เวลา 16.00 น.

     การอบรมวันที่ 25 มกราคม 2566 เกี่ยวกับ Workplace - based assessment & Non-technical skills ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายและวิทยากรรับเชิญ ประกอบด้วย เรื่อง Entrustable Professional Activities (EPAs): Lesson learned from implementation นำเสนอโดยผู้แทนราชวิทยาลัยต่าง ๆ Moderator: ศ.นพ.ธันยชัย สุระ Facilitator : ศ.กิตติคุณ นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล และ ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว, Development of EPAs and Clinical competency committee What’s next? EPAs: Entrustment decision โดย รศ.พญ.กษณา รักษมณี และ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ในระหว่างนี้ได้มีช่วงเวลาให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะข้อมูลต่างๆ 

     และในภาคบ่าย เรื่อง What is Non-Technical Skills (NTS)? Impact for residency training โดย รศ.พญ.กษณา รักษมณี, How to implement NTS in Surgical residency training? โดย รศ.ดร.นพ.สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์, How to implement NTS in ENT residency training? โดย รศ.นพ.วรุตม์ พงศาพิชญ์, Lesson learned from 7-years experience in ANTS implementation โดย รศ.พญ.ธัชวรรณ จิระติวานนท์ และ How to teach communication and counseling skills in residency training โดย อ.พญ.ปิยพร ทิสยากร พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการอบรม และในเวลา 14.45 น. กล่าวปิดการฝึกอบรม โดย ศ.เกียรติคุณนพ.อมร ลีลารัศมี 

     การจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม เป็นการจัดต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 แพทยสภาขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด