แพทยสภาเปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566 - 2568

: 02 ก.พ. 66     : แพทยสภา


แพทยสภาเปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566 - 2568

...................................

     วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.00 น. ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ.2566 - 2568  (เป็นวาระที่ 25) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก ประกอบด้วยกรรมการแพทยสภา 64 ท่าน เป็นโดยตำแหน่ง 32 ท่าน และแสดงความยินดีกับกรรมการโดยการเลือกตั้งใหม่ 32 ท่าน โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมชั่วคราว และ รศ.(พิเศษ) นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ เป็นเลขานุการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาการลงคะแนนเลือกนายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1 และ อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่มีมติรับรองการเลือกกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารแพทยสภา วาระที่ 25 พ.ศ. 2566-2568 ประกอบด้วย

          1. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์        นายกแพทยสภา

          2. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์         อุปนายกแพทยสภา คนที่หนึ่ง

          3. ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์          อุปนายกแพทยสภา คนที่สอง

          4. พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ           เลขาธิการแพทยสภา

          5. รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์              รองเลขาธิการแพทยสภา

          6. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์        เหรัญญิกแพทยสภา

          ทั้งนี้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 หมวด 3 คณะกรรมการแพทยสภา มาตรา 15 ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป มีวาระ 2 ปี แพทยสภาขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารแพทยสภาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้


Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต