การอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย...

: 08 ก.พ. 66     : แพทยสภา


การอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม

วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

ซอยศูนย์วิจัย

.....................

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
New version WFME

08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดการฝึกอบรม 
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
.
09.00 - 09.45 น. ภาพรวมของ มคว.1, มคว.2, มคว.3 ที่เปลี่ยนแปลง

โดย ศ.กิตติคุณ นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
.
09.45 - 11.30 น. การเตรียม มคว.3 เพื่อรับการตรวจประเมิน

โดย รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา, ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว, ศ.นพ.ธันยชัย สุระ
.
11.30 - 12.00 น. How to be a good assessor

โดย รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา
.
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
.
13.00 - 15.00 น. Program evaluation องค์ประกอบที่ 7

โดย ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล, ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์
.
15.00 - 16.00 น. Q&A.....

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
Workplace - based assessment & Non-technical skills

08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดการฝึกอบรม

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
.
09.00 - 10.15 น. Entrustable Professional Activities (EPAs) :
Lesson learned from implementation
นำเสนอโดยผู้แทนราชวิทยาลัยต่าง ๆ 
Moderator:
โดย ศ.นพ.ธันยชัย สุระ 
Facilitator: โดย ศ.กิตติคุณ นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณี สุรเสณีวงศ์, รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา,ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล, ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว
.
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
.
10.30 - 11.00 น. Development of EPAs and Clinical competency committee What’s next? EPAs: Entrustment decision

โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล และ รศ.พญ.กษณา รักษมณี 
.
11.00 - 12.00 น. Q & A
.
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
.
13.00 - 13.30 น. Non-Technical Skills Training: เราเข้าใจตรงกันหรือยัง

โดย รศ.พญ.กษณา รักษมณี 
.
13.30 - 14.00 น. How to implement situation awareness & 
root cause analysis in Internal Medicine residency training  
โดย รศ.นพ.ธีระ ฤชุตระกูล
.
14.00 - 14.30 น.How to implement NTS in Pediatric residency training 

โดย รศ.พญ.สุภิญญา อินอิว
.
14.30  - 15.00 น. How to teach communication and counseling skills in residency training

โดย อ.พญ.ปิยพร ทิสยากร
.
15.00 - 15.10 น. กล่าวปิดการฝึกอบรม
โดย ศ.กิตติคุณ นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายฝึกอบรมละสอบ

โทร.02 590 1880
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต