แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ครั้งที่ 4 Workshop Day 1: New version WFME Workshop Day 2: Workplace - based assessment & Non-technical skills...

: 16 ก.พ. 66     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ครั้งที่ 4
Workshop Day 1: New version WFME
Workshop Day 2: Workplace - based assessment & Non-technical skills

.....................................ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.45 น.  ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ซอยศูนย์วิจัย  ศ.กิตติคุณ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา เป็นประธานเปิดการอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์/เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษา เพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา ฉบับ พ.ศ.2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคจากการตรวจประเมินที่ผ่านมา ซึ่งแพทยสภาจัดอบรมครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2566 และครั้งนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 4

    โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 มีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับ New version WFME วิทยากรรับเชิญ ซึ่งประกอบด้วย ภาพรวมของ มคว.1, มคว.2, มคว.3 ที่เปลี่ยนแปลง  โดย  ศ.กิตติคุณ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, การเตรียม มคว.3 เพื่อรับการตรวจประเมิน โดย  รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา ศ.กิตติคุณ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ศ.นพ.ธันยชัย สุระ และ How to be a good assessor  โดย  รศ.พญ.ลาวัลย์  ตู้จินดา
      ภาคบ่าย เรื่อง Program evaluation องค์ประกอบที่ 7  โดย  ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างหลากหลาย

      การอบรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เกี่ยวกับ Workplace - based assessment & Non-technical skills ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายและวิทยากรรับเชิญ ประกอบด้วย เรื่อง Entrustable Professional Activities (EPAs): Lesson learned from implementation นำเสนอโดยผู้แทนราชวิทยาลัยต่าง ๆ Moderator:  ศ.นพ.ธันยชัย สุระ Facilitator : ผศ.นพ.วศิน แมตสี รศ.พญ.สุภิญญา อินอิว และ อ.พญ.กนกพร สรรพวิทยกุล , Development of EPAs and Clinical competency committee What’s next? EPAs: Entrustment decision โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล และ รศ.พญ.กษณา รักษมณี ในระหว่างนี้ได้มีช่วงเวลาให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะข้อมูลต่าง ๆ     และในภาคบ่าย เรื่อง Non-technical skills training: เราเข้าใจตรงกันหรือยัง โดย รศ.พญ.กษณา รักษมณี, How to implement situation awareness & root cause analysis in Internal Medicine residency training  โดย รศ.นพ.ธีระ ฤชุตระกูล, How to implement NTS in Pediatric residency training โดย รศ.พญ.สุภิญญา อินอิว, How to teach communication and counseling skills in residency training โดย อ.พญ.ปิยพร ทิสยากร และในเวลา 15.10 น. กล่าวปิดการฝึกอบรม โดย ศ.เกียรติคุณนพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
      การจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรมรุ่นใหม่ จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2566 แพทยสภาขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต