พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านหัตถการการตรวจคลื่นความถี่สูงทางสูติศาสตร์ขั้นพื้นฐาน...

: 13 มี.ค. 66     : แพทยสภา


พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

ด้านหัตถการการตรวจคลื่นความถี่สูงทางสูติศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

.........................................      วันนี้ (13 มีนาคม 2566 ) เวลา 10.00 น ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานฝ่ายฝึกและสอบแพทยสภา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านหัตถการการตรวจคลื่นความถี่สูงทางสูติศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 จ.นครสวรรค์ มีผู้จบรับประกาศนียบัตรจำนวน 13 ราย โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ. วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก กรรมการแพทยสภา และ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข กรรมการแพทยสภา ร่วมพิธี.

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต