ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมละสอบฯ...

: 14 มี.ค. 66     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมละสอบฯ
......................................

ด้วยสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมและสอบฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานบริหารบุคคล

โทร.02-5901888