การคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566...

: 18 เม.ย. 66     : แพทยสภา


การคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566
.....................    เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะทำงาน ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566
    โดยได้เชิญโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2566 ร่วมกระบวนการคัดเลือกด้วยวิธีการเทียบความประสงค์  มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 13 คน และมีผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สถาบันฯ ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 9 คน (สละสิทธิหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว 4 คน) 


    คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 5/2566 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 มีมติอนุมัติให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 ได้แก่

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ศักยภาพ 8 ตำแหน่ง 

ได้รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 6 คน

   1. แพทย์หญิงชุติมณฑน์  อภิวัฒนานนท์ Sun Yat-Sen University China

   2. แพทย์หญิงดลจีรา  บัณฑุวงศ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

   3. แพทย์หญิงบุญยานุช  วุฒิชัยพรกุล มหาวิทยาลัยรังสิต

   4. แพทย์หญิงชัญญานุช  ศรีพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

   5. แพทย์หญิงพิญญาเนศวร์  อิทธิวัฒนะ มหาวิทยาลัยรังสิต

   6. แพทย์หญิงแพรลฎา  คำนุช มหาวิทยาลัยรังสิต

2.   โรงพยาบาลตากสิน สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ศักยภาพ 6  ตำแหน่ง ได้รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 3 คน

   1. แพทย์หญิงจีรภา  เขาสูง Zhejiang University China

   2. นายแพทย์สมภิภมย์  ภิรมย์ยา มหาวิทยาลัยรังสิต

   3. นายแพทย์ธรณินทร์  เจริญปัญญาศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

    ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 10/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 ได้ใน website แพทยสภา https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/1035
 

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต