กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิกแพทยสภาตอบแบบสอบถามออนไลน์...

: 12 พ.ค. 66     : แพทยสภา


กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิกแพทยสภาตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

.................................

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต