แพทยสภาจัดอบรม Workshop การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน...

: 15 พ.ค. 66     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดอบรม Workshop
การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
......................


วันที่ 15พฤษภาคม 2566 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ซอยศูนย์วิจัย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ เป็นประธานเปิดงาน Workshop การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโดยมีวิทยากรประกอบด้วย "ข้อตกลงเบื้องต้น" โดย ศ.กิตติคุณ นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย "แนวทางการเขียน SAR" โดย ผศ. นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกูล "เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา (องค์ประกอบที่ 1-3)" โดย ผศ. นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกูล รศ. แพทย์หญิงลาวัลย์ ตู้จินดา เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ หลังปริญญา (องค์ประกอบที่ 4-6) โดย ศ.กิตติคุณ นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ศ. แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว

และในภาคบ่ายประกอบด้วย "เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ หลังปริญญา (องค์ประกอบที่ 7-9)" โดย ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รศ. นายแพทย์ ธันยชัย สุระ

"How to be a good assessor & แนวทางการปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพสถาบัน" โดย รศ. แพทย์หญิงลาวัลย์ ตู้จินดา

ซึ่งการอบรมจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้อีกครั้ง สมาชิกแพทยสภาสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ และเพจ Facebook แพทยสภา Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต