ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 "นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน"...

: 22 พ.ค. 66     : แพทยสภา


ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20
"นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน"
ระหว่างวันที่ 18- 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

...............................

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั้นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในการเปิดค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ พร้อมด้วย  รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ประธานคณะอนุกรรมส่งเสริมจริยธรรมนิสิต/นักศึกษาแพทย์ แพทยสภา รศ. แพทย์หญิงประสบศรี  อึ้งถาวร รศ. แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ และ รศ.นายแพทย์ รัฐพล  ตวงทอง คณะอนุกรรมการฯ ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี  การจัดค่ายจริยธรรมครั้งนี้ ภายใต้แนวความคิด "นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน

โดย มีการเสวนากลุ่ม หัวข้อเรื่อง Health innovation กับจริยธรรมทางการแพทย์ที่ต้องคำนึงถึง" โดย อาจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ชุติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการและคุณค่าองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้กิจกรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ ประชุมเครือข่ายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2566 เดินทางไปวังจันทร์ วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อเรื่อง "จุดประกายความคิดสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงจริยธรรมทางการแพทย์"
ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และแยกสายกลุ่ม 1 สถาบันวิทยสิริเมธี
(Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC)
- Zero Waste Pilot Plant
- Centre of Excellence for Energy Storage Technology
กลุ่ม 2 สำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation Headquarters : EECi)
- Modern agriculture
- Biorefinery
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมุนไพรและยา เชื่อมโยง wellness
กลุ่ม 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ
(Intelligent Operation Center : IOC)
กลุ่ม 4 ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ.
(PTTEP Technology and Innovation Center : PTIC)
หลังจากนั้นเดินทางไปสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา เที่ยวชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพาวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 นิสิตนักศึกษาแพทย์นำเสนอ"แนวความคิดสรรสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงจริยธรรมทางการแพทย์" จากนั้นมอบรางวัลกิจกรรมการประกวด
โดยเจ้าภาพจัดค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 คือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพิธีปิดการอบรม โดยรศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต/นักศึกษาแพทย์ แพทยสภา

 

 

 

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต