แพทยสภาร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประชุมหารือเกี่ยวกับการคำนวณและวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู...

: 29 พ.ค. 66     : แพทยสภา


แพทยสภาร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประชุมหารือเกี่ยวกับการคำนวณและวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนน
............................


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. พลอากาศโทนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนาย ชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ (คปภ.) เป็นประธานในที่ประชุม หารือเกี่ยวกับการคำนวณและวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และคุ้มครองประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบในหลักการส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ได้มอบหมายให้แพทยสภา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต