แพทยสภาเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)...

: 08 ส.ค. 66     : แพทยสภา


แพทยสภาเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)

............................แพทยสภาโดยสถาบันมหิตลาธิเบศร ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)

ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดและแพทยสภา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวงการแพทย์ และอัยการ ในการดำเนินคดีทางการแพทย์ และกระบวนการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ในการพิจารณาข้อพิพาท ทางการแพทย์ รวมถึงเรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์โดยได้รับเกียรติ จาก พล.อ.ท นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา,ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร ,นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และ นายวีระศักดิ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โดยนักศึกษาในรุ่นที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 65 ท่าน ประกอบด้วย อัยการ 43 ท่าน แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 22 ท่าน แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน (อบรมทุกวันอังคาร) ตั้งแต่วันที่ วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 24 ตุลาคม 2566Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต