การตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร...

: 21 ส.ค. 66     : แพทยสภา


การตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร

..................................

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ได้ตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2566 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลตากสิน สังกัดสำนัการแพทย์กรุงเทพมหานคร นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ที่ปรึกษาคณะทำงาน พร้อมด้วย พล.อ.ท. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ที่ปรึกษาคณะทำงาน ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะทำงาน  โดย พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ คณะผู้บริหาร รพ.ฯ และโรงพยาบาลตากสิน สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน คณะผู้บริหารรพ.ฯ  ให้การต้อนรับ

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการฝึกอบรมและปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 2566 พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาดำเนินการโครงการร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งโรงพยาบาลทั้งสองแห่งมีการดำเนินการไปด้วยดี

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต