แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565...

: 01 ก.ย. 66     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่
ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565
..............
 

แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์

อาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมของแพทยสภา
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ประวัติการทำงาน
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์ :
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่ง บริหารปัจจุบัน : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทาง
คลินิก คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และถ่ายทอดความรู้ได้ดี จะเน้นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ในการดูแลผู้ป่วยประกอบไปด้วยเสมอ โดยเป็นตัวอย่างสอนให้ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านรู้จักเคารพสิทธิของผู้ป่วย การมีมารยาทและการวางตนที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน รวมทั้งเน้นการทำงานเป็นทีมกับ ทีมแพทย์ที่เป็นพี่ และทีมพยาบาล สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีผลการ
สอนจริยธรรม คุณธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เป็นอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างทั้งด้านการทำงาน การทำวิจัย การสอน เป็นที่ภาคภูมิใจของภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นต้นแบบที่ดีและหล่อหลอมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์ ได้รับโล่ อาจารย์แพทย์ดีเด่นแพทยสภา

2. นักศึกษาแพทย์วรรธนัย พัฒนศักดิ์ศิริ

นักศึกษาแพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมของแพทยสภา

นายวรรธนัย พัฒนศักดิ์ศิริ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

นายวรรธนัย พัฒนศักดิ์ศิริ รหัสนักศึกษา 610710122 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เป็นผู้มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะต่อรุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น ประธานโครงการ พุทธสัญจร ชมรมพุทธศิลปศึกษาประเพณี สโมสรนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 และประธานจัดงานพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 และเป็นผู้นำกล่าวบทนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ งานรับน้องขึ้นดอย ในปีการศึกษา 2563และ ปีการศึกษา 2565 อีกทั้งยังเป็นประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน ๆ และกิจกรรมของคณะอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านส่งเสริมจริยธรรมรวมทั้งเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง นอกจากนั้นยังมีความรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยอย่างดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อน ๆ และรุ่นน้อง

สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ นายวรรธนัย พัฒนศักดิ์ศิริ ได้รับโล่นักศึกษาแพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมของแพทยสภาCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต