แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

: 04 ก.ย. 66     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่
ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
ประจำปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
...............

    แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประจำปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาวผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
เมื่อปีพุทธศักราช 2544 ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป พุทธศักราช 2550 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และได้บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ประวัติการทำงานของอาจารย์
อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – ปัจจุบัน และอาจารย์ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะ ในหน้าทึ่ความรับผิดชอบ ฐานะศัลยแพทย์ อาจารย์ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นสาคัญ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี อาจารย์เป็นผู้ตรงต่อเวลา ผ่าตัดผู้ป่วยตามตารางนัดหมาย และกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน อาจารย์ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการอย่างไม่ย่อท้อ เนื่องจากผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุอยู่ในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วนและมักมี
การบาดเจ็บหลายระบบ อาจารย์ต้องอุทิศเวลาเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลอย่างฉับไว รวมถึงงานบริบาลในระยะพักฟื้น
ด้านการเป็นผู้นำด้านบริการวิชาการ อาจารย์เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ทั้งในด้าน การพัฒนางานด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ให้กับสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ในการให้บริการวิชาการแก่ผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ และการป้องกัน ปฐมพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุขั้นสูง จนเป็นที่ยอมรับในทีมให้การรักษาพยาบาล
ตลอดระยะเวลาของการเป็นอาจารย์แพทย์อาจารย์โกเมศวร์เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงานในฐานะแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ และทำหน้าที่ครูแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความมุมานะในการสอนศิษย์ด้วยความเมตตา เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความประพฤติงดงาม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์แพทย์ ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมสืบไป

...............................................................................................................................................
 

2. นักศึกษาแพทย์จิราพจน์ แซ่ลือ

คำกล่าวประกาศเกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565 คือ นักศึกษาแพทย์จิราพจน์ แซ่ลือ

นักศึกษาแพทย์จิราพจน์ แซ่ลือ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา เกรดเฉลี่ย 3.99 และเริ่มเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช 2561 ปัจจุบันกาลังศึกษาในชั้นปีที่ 6

นักศึกษาแพทย์จิราพจน์ แซ่ลือ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งในด้านการเรียนและการปฏิบัติงานที่สาคัญ คือ เป็นผู้มีจิตใจดี เอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและบุคคลรอบข้าง มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อัธยาศัยงดงาม เป็นที่รักของเพื่อนๆ และนักศึกษารุ่นน้องมาโดยตลอด จนได้การยกย่องจากเพื่อนในชั้นปีให้ได้รับรางวัลปิยมิตรประจำชั้นปี 3 ปีการศึกษา ในขณะที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1,2 และชั้นปีที่ 4 นอกจากนี้ยังเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมโดยมีดัชนีสะสมประจำปีเป็นที่ 1 ในชั้นปีที่ 1 2 4 และชั้นปีที่ 5 ขณะศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ นักศึกษายังเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องความมีน้ำใจ โดยจัดสรรเวลารวบรวมเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการเรียนและการศึกษาด้วยตนเองจัดทำเป็นเอกสารสรุปเนื้อหาความรู้แบ่งปันให้เพื่อนภายในชั้นปี และส่งต่อรุ่นน้อง นอกจากนี้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาแพทย์ เป็นคนตรงต่อเวลา และทุ่มเทให้กับการดูแลผู้ป่วย การเคารพสิทธิผู้ป่วย การปฏิบัติตัวกับอาจารย์ รุ่นพี่ แพทย์ใช้ทุน และรุ่นน้อง นักศึกษาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัยดี และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นนิจ

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ นักศึกษาแพทย์จิราพจน์ แซ่ลือ เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์ชัดเสมอมา สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไปCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต