ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร...

: 04 ก.ย. 66     : แพทยสภา


ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 6/2566 
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร

*********************

 

    เมื่อวันจันทร์ที่ 4  กันยายน 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. สถาบันมหิตลาธิเบศร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร แพทยสภา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  เป็นประธานที่ประชุมพร้อมกับคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และพลอากาศโท นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร กรรมการและเลขานุการที่ประชุมได้หาติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันฯ ได้แก่  

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อย
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปอพ.2) อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอน (ทุกวันอังคาร) ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม ถึง 24 ตุลาคม 2566
3.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์  รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1 และจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 กันยายน 2566 

     นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหารือ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive) (ปธพ.X) เพื่อเพิ่มพูนทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา ปธพ. ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยนำ
องค์ความรู้สมัยใหม่ไปปรับใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศมาร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขแบบบูรณาการทุกภาคส่วนต่อไป

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต