แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...

: 12 ก.ย. 66     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี
แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565
ณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
..................


แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ธัญญพงษ์ ณ นคร 

คำประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแพทย์และเป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ธัญญพงษ์ ณ นคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ธัญญพงษ์ ณ นคร ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์แพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ธัญญพงษ์ ณ นคร ได้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2536 และได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต สาขา Cancer biology จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2545
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ธัญญพงษ์ ณ นคร เป็นผู้ที่คุณสมบัติโดดเด่น ทั้งความเป็นแพทย์ ความเป็นอาจารย์แพทย์ ความเป็นครูแพทยศาสตร์ศึกษา ความเป็นผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และความเป็นผู้มีความดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้สูง เป็นผู้มีความหวังดีต่อศิษย์ มีความมุ่งมั่นในการสั่งสอน อบรมให้ศิษย์เป็นแพทย์ที่ดี ซึ่งมิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้และทักษะหัตถการทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม การเป็นคนดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งของการเป็นแพทย์
.
สมควรเป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้ได้รับโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแพทย์และเป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของแพทยสภา เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเป็นแบบอย่างของความเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป
.......................................................................................................
2. นักศึกษาแพทย์พงศ์ภัค ทองพัฒน์
 

คำประกาศเกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาแพทย์พงศ์ภัค ทองพัฒน์

นักศึกษาแพทย์พงศ์ภัค ทองพัฒน์ เข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปี 2561 รหัสนักศึกษา 61150018 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
.
นักศึกษาแพทย์พงศ์ภัค ทองพัฒน์ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้นำ ดำรงตนในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรมอันดี มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีกิริยามารยาทเรียบร5อย เป็นที่รักใคร่ของคณาจารย์และเพื่อนนักศึกษา ทั้งรุ่นเดียวกัน และรุ่นน้อง ระหว่างการศึกษาได้รับยกย่องให้ได้รับรางวัลหลายครั้ง อาทิ รางวัลนักศึกษาผู้มีกิจกรรมดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ทุนการศึกษาประเภทผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบัน ประจำปี 2562 รางวัลเหรียญทองในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ International Medical Research Conference ปี 2564 และ นักศึกษาแพทย์ดีเด่นเด่น ด้านพฤติกรรม ประจำปี 2566 จากโรงพยาบาลสิรินธร

นักศึกษาแพทย์พงศ์ภัค ทองพัฒน์ สมควรเป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้ได้รับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรมของแพทยสภา เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาแพทย์ตลอดจนสถาบันต่อไป

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต