ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 107-4/2566 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566...

: 12 ก.ย. 66     : แพทยสภา


ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 107-4/2566 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
...................
 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 107-4/2566 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานการประชุม และ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เข้าร่วมประชุมกับ สภาวิชาชีพ ทั้ง 11 สภา ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสมาพันธ์วิชาชีพแห่งประเทศไทย การดำเนินการต่าง ๆ ทางระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพแต่ละแห่ง และถ่ายภาพหมู่คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ ชุดปัจจุบัน

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต