ประกาศคณะกรรมการแพทย์ ของ กพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ...

: 20 ต.ค. 66     : แพทยสภา


ประกาศคณะกรรมการแพทย์ ของ กพ.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

...................................

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เล่ม 140 ตอนพิเศษ 257 ง ประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรื่อน พ.ศ. 2566
โดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต