กลุ่มสถาบันแพทย์ประเทศไอร์แลนด์ เข้าพบ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อขอคำแนะนำในการรับรองมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...

: 24 ต.ค. 66     : แพทยสภา


กลุ่มสถาบันแพทย์ประเทศไอร์แลนด์ เข้าพบ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อขอคำแนะนำในการรับรองมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

.................................    วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-10.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 ห้องประชุม 1 อาคารมหิตลาธิเบศร ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ. อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ รศ.ดร. วราภรณ์ เอี้ยวสกุล และ รศ.นายแพทย์โยธิน เบญจวังผู้แทนกลุ่มสถาบันแพทย์ประเทศไอร์แลนด์ ที่ร่วมการประชุมมีดังต่อไปนี้

1. Dr Brian Hallahan

Senior Lecturer, University of Galway

2. Ms Deirdre Sheridan

International Affairs

University of Galway

3. Mr Gearoid McCarthy

International Manager

University College Cork

4. Mr Seamus McHugh

Recruitment Director

Irish Universities and Medical Schools Consortium

5. Professor Colm Bergin

Trinity College Dublin

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ

1. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์ อมร ลีลารัศมี

2. ศ.นายแพทย์ โยธิน เบญจัง

3. รศ.ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล

โดยทางกลุ่มสถาบันแพทย์ประเทศไอร์แลนด์นั้น ประกอบไปด้วย 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. National University of Ireland, Galway (NUIG)

2. Trinity College Dublin, the University of Dublin (TCD)

3. University College Cork (UCC)

4. University College Dublin (UCD)

โดยกลุ่มสถาบันแพทย์ประเทศไอร์แลนด์ กล่าวว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาไทยจะเข้าไปเรียนในหลักสูตรแพทย์ของประเทศไอร์แลนด์มากขึ้น อีกทั้งหลักสูตรแพทย์ของประเทศไอร์แลนด์เคยได้รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภา แต่ได้ครบอายุการรับรองไปแล้ว โฝในการพูดคุยครั้งนี้ ทางกลุ่มสถาบันแพทย์ได้หารือเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ในประเทศไทย การรับรองหลักสูตรแพทย์ในต่างประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น จำนวนนักศึกษาไทยไปเรียนแพทย์ในประเทศไอร์แลนด์และประเทศอื่น ๆ รวมถึงการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต