แพทยสภา จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรแพทยสภา ด้วยหลักสูตรชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง...

: 30 ต.ค. 66     : แพทยสภา


แพทยสภา จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรแพทยสภา
ด้วยหลักสูตรชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง

................................     วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566  เวลา 15.00 น. ดร.ศรีสุกาญจน์ บิณฑาประสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้ดูแล  สาขา 303 กระทรวงสาธารณสุข  เข้าพบ พล.อ.ท.นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เพื่อเสนอความคืบหน้า ในกรณี แพทยสภา ได้ร่วมกับ แก้วกัลยาสิกขาลัย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 303 กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง (6 ชั่วโมง) แก่บุคลากรแพทยสภา จำนวน 70 คน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน  2566 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร ภายในกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาจิตแก่บุคลากรของแพทยสภา เพื่อสร้างเสริมให้มีพลังใจ พลังกายที่เข้มแข็ง มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ จึงจัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรแพทยสภา ด้วยหลักสูตรชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง ตามแนวทางเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธฺโร) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาจิตและปัญญา รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต