แพทยสภาร่วมหารือสำนักงานศาลยุติธรรม พิจารณาแนวทางในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม...

: 01 พ.ย 66     : แพทยสภา


แพทยสภาร่วมหารือสำนักงานศาลยุติธรรม
พิจารณาแนวทางในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

.................................... วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารศาลอาญา แพทยสภาร่วมหารือสำนักงานศาลยุติธรรม พิจารณาแนวทางในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีท่านสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับ พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา รศ.นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์  รองเลขาธิการแพทยสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ต่อพล วัฒนา  ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาและทีมงาน พร้อมเปิดประชุมหารือแนวทางและวางระบบผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต