แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

: 03 พ.ย 66     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
ประจำปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
............................

แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

  </div>
   <br><br>

   </div>
    <!-- Right hot icon-->
      </div><!-- .row -->
			
 </div> <!-- .container -->
</section>
 <!-- FOOTER-->
<style type= .bg-footer-dark{ background-color:#222f3e; } .row.equal { display: flex; flex-wrap: wrap; } .bd-top{ border-top-style:solid 10px #10ac84; } .txt-h-ft{color:#1dd1a1;} .txt-n-sub{color:#48dbfb;} .text-white{color:white;} hr.dottt {border-top: 1px dotted #e8e4e33d;}

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต