แพทยสภาร่วมกับสภาวิชาชีพ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เบื้องต้น...

: 07 พ.ย 66     : แพทยสภา


แพทยสภาร่วมกับสภาวิชาชีพ
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษา
ทางพันธุศาสตร์เบื้องต้น
................


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 - 10.00 น. แพทยสภาร่วมกับสภาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ สภาเภสัชกรรม และสาขาวิชาชีพสุขภาพอื่น จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เบื้องต้น (ระยะเวลา 4 เดือน) ให้แก่ แพทย์ จำนวน 11 คน พยาบาลจำนวน 27 คน นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 16 คน เภสัชกร จำนวน 8 คน และวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ จำนวน 3 คน

.

ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรกลางของสมาพันธ์วิชาชีพสุขภาพที่สมาชิกของทุกสภาวิชาชีพสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการด้านเวชศาสตร์จีโนมโดยเฉพาะ genetic counseling มีความสำคัญต่อการรักษาพยาบาลและการให้คำปรึกษาต่อผู้ป่วยและญาติ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม และโรคมะเร็งต่างๆ โดยพิธีการมอบประกาศนียบัตรฯ ประจำปี 2565-2566 ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง อดีตนายกสภาการพยาบาล กล่าวให้การต้อนรับ ศ.คลินิก นพ.ธันยชัย สุระ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์จีโนม ของแพทยสภา บรรยายเรื่องความสำคัญของการพัฒนากำลังคน ด้านเวชศาสตร์จีโนมในภาวะปัจจุบัน และแนวทางการผลักดันเพื่อความยั่งยืน และ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นผู้กล่าวโอวาทและกล่าวปิดพิธี

********************************Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต