แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช...

: 14 พ.ย 66     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี
แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
....................
 

แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ

คำกล่าวประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ
อาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม แพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2565
**********************************************
แพทยสภามีนโยบายส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อธำรงศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตั้งแต่ในระดับโรงเรียนแพทย์ ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในวันไหว้ครูของแต่ละสถาบันเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชู ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่พึงยึดปฏิบัติต่อไป
ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 คือ รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ
รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อปีพุทธศักราช 2534 ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2537 และได้บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์แพทย์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546
ประวัติการทำงานของอาจารย์
อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 – 2565 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2564 – 2565 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2565 – ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานะจิตแพทย์ อาจารย์ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นสำคัญ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา และดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี
ด้านการเป็นผู้นำการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์เป็นผู้ที่มุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จนเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ตลอดระยะเวลาของการเป็นอาจารย์แพทย์ รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน ในฐานะแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ และทำหน้าที่ครูแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความมุมานะในการสอนศิษย์ด้วยความเมตตา เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความประพฤติดี สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์แพทย์ ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมสืบไป
บัดนี้ ขอเรียนเชิญท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา แก่ รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ
***********************************

2. นักศึกษาแพทย์ณัฐญาดา ประวงษ์รัตน์

คำกล่าวประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาแพทย์ณัฐญาดา ประวงษ์รัตน์
นักศึกษาแพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565
******************************
นักศึกษาแพทย์ณัฐญาดา ประวงษ์รัตน์ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเริ่มเข้าศึกษาใน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อปีพุทธศักราช 2561 ปัจจุบันกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 6
นักศึกษาแพทย์ณัฐญาดา ประวงษ์รัตน์ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งในด้านการเรียนและการปฏิบัติงานที่สาคัญ คือ เป็นผู้มีจิตใจดี เอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและบุคคลรอบข้าง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ อัธยาศัยงดงาม เป็นที่รักของเพื่อนๆ และนักศึกษารุ่นน้องมาโดยตลอด ขณะศึกษาในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นักศึกษายังเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องความมีน้าใจ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาแพทย์ เป็นคนตรงต่อเวลา และทุ่มเทให้กับการดูแลผู้ป่วย การเคารพสิทธิผู้ป่วย การปฏิบัติตัวกับอาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง นักศึกษาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัยดี และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นนิจ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นักศึกษาแพทย์ณัฐญาดา ประวงษ์รัตน์ เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์ชัดเสมอมา สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป
ณ บัดนี้ ขอเรียนเชิญท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา แก่นักศึกษาแพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมแพทยสภา แก่ นักศึกษาแพทย์ณัฐญาดา ประวงษ์รัตน์
****************************************************Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต