ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเทียบเท่ากับคุณวุฒิปริญญาเอก ของแพทย์ผู้จบหลักสูตรที่ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติจากแพทยสภา...

: 15 พ.ย 66     : แพทยสภา


ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเทียบเท่ากับคุณวุฒิปริญญาเอก ของแพทย์ผู้จบหลักสูตรที่ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติจากแพทยสภา

......................................แพทยสภาประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้แทนจากราชวิทยาลัยต่างๆ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเทียบเท่ากับคุณวุฒิปริญญาเอก ของแพทย์ผู้จบหลักสูตรที่ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาโดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เป็นประธานการประชุม***********************Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต