แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม...

: 18 ม.ค. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

..........................................

แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

.

แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

1. แพทย์หญิงช่อทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์คำประกาศเกียรติคุณแพทย์ ที่เป็นแพทย์และแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565
แพทย์หญิงช่อทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์
...................................................................
แพทย์หญิงช่อทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตบัณฑิจากคณะศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด เมื่อปี 2541 ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์แพทย์ที่ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ฝ่ายการศึกษาและประเมินผล
แพทย์หญิงช่อทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์ ในฐานะกุมารแพทย์โรคไต เป็นผู้มีความมุมานะ ขยันและมุ่งมั่นทำ หน้าที่ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี ด้านบริการวิชาการได้พัฒนางานด้านวิจัยและดำรงตำแหน่งประธานพิจารณาจริยธรรมวิจัยในนุษย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในฐานะอาจารย์แพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูแพทย์ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสอนนักศึกษาแพทย์ให้สำเร็จการศึกษาไปเป็นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรม และ เป็นผู้มีเมตตาและปรารถนาดีต่อศิษย์
แพทย์หญิงช่อทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์ จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วและเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้รับมอบโล่เกียรติคุณแพทย์ ที่เป็นแพทย์และแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

.

2. แพทย์หญิงณัฏฐินี หวังคุณธรรม(นักศึกษาแพทย์)คำประกาศเกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565
แพทย์หญิง ณัฏฐินี หวังคุณธรรม
***************************

แพทย์หญิงณัฏฐินี หวังคุณธรรม เข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในปีการศึกษา 2561 รหัสนักศึกษา 6106300006 ปัจจุบันจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์อยู่ที่ โรงพยาบาลสระแก้ว
ในระหว่างศึกษาเล่าเรียน พ.ญ. ณัฏฐินี หวังคุณธรรม เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ทั้งในด้านการเรียนและการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีจิตใจดีทั้งต่อบุคคลรอบข้าง มีการดำรงตนอยู่ในกรอบของจริยธรรมและศีลธรรมอันดี และมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย เป็นที่รักของทุกคนทั้งเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ระหว่างการศึกษาได้รับยกย่องให้ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
แพทย์หญิงณัฏฐินี หวังคุณธรรม จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมควรอย่างยิ่งที่ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565

.Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต