แพทยสภา ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเลขาธิการ สนง.ศาลยุติธรรม และนายกแพทยสภาร่วมลงนาม...

: 17 ม.ค. 67     : แพทยสภา


แพทยสภา ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีเลขาธิการ สนง.ศาลยุติธรรม และนายกแพทยสภาร่วมลงนาม
....................


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานศาลยุติ ธรรม (แห่งใหม่) ถ.รัชดาภิเษก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และนายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยเรื่อง การประสานความร่วมมือในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภา และสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในเรื่องการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประชาชนที่ต้องได้รับการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนเพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลโดยจะร่วมมือกันเกี่ยวกับการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่แพทย์ปฏิบัติงานโดยการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา และระเบียบต่างๆ ในเรื่องการนัดหมายพยาน การประสานงานก่อนวันนัด การทดสอบและเตรียมความพร้อมของระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจ่ายค่าตอบแทน

.

นอกจากนี้ จะร่วมกันจัดทำแนวทางปฏิบัติการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสืบพยานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ แพทยสภาจะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งจะสนับสนุนการฝึกอบรมตามความเหมาะสม

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต