นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษ แพทยสภา บรรยายพิเศษ ให้นักศึกษาหลักสูตร ปธพx และ ปนพ.1...

: 02 ก.พ. 67     : แพทยสภา


นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษ แพทยสภา
บรรยายพิเศษ ให้นักศึกษาหลักสูตร ปธพx และ ปนพ.1
...............เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 09.45 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษ แพทยสภา กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตระบบสาธารณสุข” ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพิเศษ 1 (ปธพ.Executive :ปธพ.X) และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุขจากนั้นนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร รับฟังบรรยายพิเศษ จากผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข อาทิ เช่น ดร.นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสารณสุข ในหัวข้อ “ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข” แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ ในหัวข้อ “ภารกิจของกรมการแพทย์” นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในหัวข้อ “ภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในหัวข้อ “ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” ต่อจากนั้นนักศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตรฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้การต้อนรับ Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต