แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย...

: 06 ก.พ. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
...........
 

แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์

มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1.ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง กัญญา ศุภปีติพรคำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง กัญญา ศุภปีติพร
อาจารย์แพทย์ดีเด่นเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2565
*******************************
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงกัญญา ศุภปีติพร สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2538 ได้รับปริญญาเอก สาขา มนุษย์พันธุศาสตร์จาก Yale University School of Medicine และ Diplomate, American Board of Clinical Molecular Genetics ต่อมาได้รับอนุมัติบัตร แสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ จากแพทยสภา ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กัญญา ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี ของการเป็นอาจารย์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัญญา ได้อุทิศตนในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นิสิตทุกระดับชั้น โดยได้มีการสอดแทรกจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตแพทย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจำบ้าน และเพื่อนคณาจารย์ด้วยกัน ด้วยความเชี่ยวชาญเรื่องเวชพันธุศาสตร์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัญญา จึงได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าสาขาวิชาพันธุศาสตร์และเมแทบอลึซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคหายาก แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ซึ่งทำให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การวินิจฉัยและรักษาโรคหายากที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสร้างความตระหนักรู้ในโรคหายาก อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย การเรียนการสอน การวิจัยและวิชาการที่เปี่ยมด้วยจริยธรรมตลอดมา
.
ด้วยเกียรติคุณดังกล่าว คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทยสภา จึงมีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกัญญา ศุภปีติพร เป็นผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นแบบอย่างของการดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ความดีงาม เสียสละ อุทิศตน มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร อันยังประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติสืบไป

.

2.นักศึกษาแพทย์รหัท หลงสมบูรณ์คำประกาศเกียรติคุณ
นาย รหัท หลงสมบูรณ์
นิสิตแพทย์ดีเด่นเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของ แพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2565
*******************************
นาย รหัท หลงสมบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อพุทธศักราช 2561 ปัจจุบันเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
นาย รหัท หลงสมบูรณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมจากแพทยสภา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย อ่อนน้อม เอื้ออารี มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนและครูอาจารย์มาโดยตลอด นายรหัท ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการพัฒนการศึกษา และสุขภาวะของนิสิต และเป็นประธานค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต สพจ.และยังได้รับอาสาทำหน้าที่เป็นประธานชั้นปี ประธานฝ่ายนิสิตในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประธานงานรับน้อง Freshy Camp นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นขวัญใจนิสิตแพทย์ประจำชั้นปี และได้รับรางวัลนิสิตผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นและรางวัลนิสิตผู้มีจิตอาสา และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมอีกทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2566

นายรหัท มีบทบาทสำคัญในการดูแลรับผิดชอบช่วยเหลือพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการเข็มวันอานันทมหิดล โครงการ 5 สายธารแห่งความดี
เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ รวมทั้งกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์จำนวนมาก สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละเชิงจิตอาสาในฐานะของนิสิตแพทย์เป็นอย่างยิ่ง
จากผลงานกิจกรรมและเกียรติประวัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คณะแพทยศาสตร์ และสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงพิจารณาเห็นควรให้ นายรหัท หลงสมบูรณ์ เป็นนิสิตผู้ที่สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตแพทย์ดีเด่นเชิงคุณธรรมและจริยธรรมจากแพทยสภา อันควรแก่การเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิตอื่นต่อไป.
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต