แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

: 13 ก.พ. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.......................แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นราทัศพล ลิขิตดีคำประกาศเกียรติคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นราทัศพล ลิขิตดี
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
******************
ประวัติการทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นราทัศพล ลิขิตดี ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์แพทย์สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
ตำแหน่งบริหารปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นราทัศพล ลิชิตดี เป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความโดดเด่นทางด้านการพัฒนาการเรียนสอน มีการสอนที่เข้าใจง่าย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้นักศึกษาเข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่ายช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักศึกษาในทุกเรื่อง และยังพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นอาจารย์ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา
.
จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นราทัศพล ลิชิตดี เข้ารับโล่เกียรติคุณฯ จากแพทยสภา

..............

2.นักศึกษาแพทย์พิมพ์อร วิญญูตระกูลคำประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาแพทย์พิมพ์อร วิญญูตระกูล
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**************************
.
นักศึกษาแพทย์พิมพ์อร วิญญูตระกูล รหัสนักศึกษา 613070282-9 เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทำกิจกรรมสร้างชื่อเสียงเพื่อคณะมาโดยตลอด ซึ่งนักศึกษาเคยดำรงตำแหน่ง "นายกสโมสรนักศึกษา" ได้ช่วยงานกิจกรรมนอกหลักสูตรและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาเป็นผู้มีผลการเรียนที่ดี โดยในด้านคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ เป็นที่รักของเพื่อน มีความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์
.
จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นักศึกษาแพทย์พิมพ์อร วิญญูตระกูล เข้ารับเกียรติโล่เกียรติคุณ จากแพทยสภา

.....................
 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต