แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

: 15 ก.พ. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี
แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
...............แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมของแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2565
**********************
.
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ประวัติการทำงาน
.

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์แพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกถึงคุณธรรม ความดีงาม และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยประกอบไปด้วยเสมอ และเป็นแบบอย่างในการสอนให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน รู้จักเคารพสิทธิของผู้ป่วย การมีมารยาทและการวางตนที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน อีกทั้งเน้นการทำงานเป็นทีมในการบริหารงาน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านเจตคติ และพฤติกรรมในการทำงาน ทั้งในฐานะแพทย์และอาจารย์ ใส่ใจต่อนักศึกษา ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงผู้รับบริการ และเป็นต้นแบบที่ดีในการหล่อหลอมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
.
สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ ได้รับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรมอาจารย์แพทย์ดีเด่นจากแพทยสภา

.....................

2.นักศึกษาแพทย์นายณพ คงทนประกาศเกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรมของแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2565
นายณพ คงทน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
********************
.
นายณพ คงทน เลขทะเบียน 6111670086 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เป็นผู้มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ ต่อคณาจารย์ รุ่นพี่ และรุ่นน้อง มีความตั้งใจมุ่งมั่น ศึกษาหาความรู้ มีความรับผิดชอบสูง อีกทั้งยังได้รับโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาแพทย์ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆ ในการทำกิจกรรมของคณะอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่เสียสละอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านส่งเสริมจริยธรรม นอกจากนั้นยังมีความรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งให้แก่เพื่อนๆ และรุ่นน้อง
.

สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ นายณพ คงทน ได้รับโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ดีเด่นในด้านคุณธรรมจริยธรรม จากแพทยสภา
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต