แพทยสภาขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...

: 20 ก.พ. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดีแก่
ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.............


แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1.นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัยอาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมของแพทยสภา
นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*********************************
.
นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการทำงานและการครองตน เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการสอนนิสิตแพทย์ ให้ความรู้ด้านการแพทย์พร้อมกับสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ
.
ในด้านการทำงาน นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย ได้ทุ่มเทการทำงานให้กับประชาชน ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งเน้นการทำงานเป็นทีมกับทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และทีมเจ้าหน้าที่ เป็นอาจารย์-แพทย์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตแพทย์ อีกทั้งการบริหารทรัพยากรที่มีจำกัด ในโรงพยาบาลพิจิตรอย่างดีเยี่ยม จนได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565
.
นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย เป็นที่ภาคภูมิใจของโรงพยาบาลพิจิตรและศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตร เป็นต้นแบบที่ดี หล่อหลอมให้นิสิตแพทย์ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย ได้รับโล่อาจารย์แพทย์ดีเด่นแพทยสภา

................

2.นิสิตแพทย์ปุณณวิช คมขำนิสิตแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
************************************
.
นิสิตแพทย์ปุณณวิช คมขำ เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อยู่ระหว่างขึ้นปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นิสิตเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนดังเห็นได้จากความประพฤติโดยทั่วไป นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากกลุ่มเพื่อนนิสิตแพทย์ด้วยกันและอาจารย์แพทย์ขณะขึ้นปฏิบัติงานบนหอ ผู้ป่วย นิสิตมีความเสียสละและใส่ใจในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี นิสิตคอยช่วยพยาบาลดูแลคนไข้จนเป็นที่รัก ทั้งในกลุ่มของพยาบาลและคนไข้ อีกทั้งยังปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนๆสหสาขาวิชาชีพเดียวกันได้อย่างเท่าเทียม
.
ในด้านกิจกรรมอื่นๆ นิสิตแพทย์ปุณณวิช คมขำ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในการดูแล สุขภาพ ซึ่งนอกเหนือจากรายวิชาเรียน รวมทั้งนิสิตเป็นผู้ที่ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ จนได้รับรางวัล ผู้ค้นความรู้จาก up to date สูงสุดของสถาบัน นอกจากด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว นิสิตเป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำจึงเคยได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มเพื่อนเป็นประธานชั้นปี
.
ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น นิสิตแพทย์ปุณณวิช คมขำ จึงเป็นผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต