มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2567...

: 21 ก.พ. 67     : แพทยสภา


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2567 

....................................ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2567 ในหัวข้อ Updated Influenza and COVID-19 of the Year 2024

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

วิทยากร: 
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ศ. นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ดร.นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

ผู้ดำเนินการอภิปราย: 
ศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

ลงทะเบียนได้ใน Link นี้ 
https://webcast.live14.com/ift2024/

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณอรวรรณ เกตุพานิช
086-9901806
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต