แพทยสภาขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

: 29 ก.พ. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประจำปีการศึกษา 2565
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
....................แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1. นายแพทย์สุวิทยา เธียรประธานอาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมของแพทยสภา
นายแพทย์สุวิทยา เธียรประธาน
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*********************************
นายแพทย์สุวิทยา เธียรประธาน เป็นอาจารย์ที่มาบุกเบิกพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นกำลังสำคัญมากขององค์กรในยุคบุกเบิกก่อตั้งที่ต้องแก้ปัญหาและทำงานหลากหลายหน้าที่ นายแพทย์สุวิทยา เธียรประธาน ได้รับการยอมรับด้านคุณธรรม จริยธรรมจากเพื่อนร่วมงานและคนไข้ และได้รับการประเมินคะแนนคุณธรรม จริยธรรมของการเป็น หมอดี 10 ประการ และครูดี 10 ประการ อยู่ในลำดับต้น โดยคณะกรรมการร่วมกันหลายฝ่ายเห็นควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
......................

2. นักศึกษาแพทย์วิชญ์ภาส ชาคริตานนท์นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภาประจำปีการศึกษา 2565
นักศึกษาแพทย์วิชญ์ภาส ชาคริตานนท์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
**************************************
นักศึกษาแพทย์วิชญ์ภาส ชาคริตานนท์ เป็นผู้มีความประพฤติตัวดี ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม ได้รับการยอมรับในการให้ดำรงตำแหน่งประธานนักศึกษา 2 สมัยต่อเนื่อง เป็นอุปนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ ร่วมกิจกรรมมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมของ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชัยภูมิ และกิจกรรมของมูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต