โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 29 ...

: 18 ก.พ. 67     : แพทยสภา


โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศล
แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ครั้งที่29 
.....................โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพิเศษ (ปธพ.X)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ ร.4 หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร และ วัดใกล้เคียงโดยให้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 11.00 น. โดยได้เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางได้แค่ คลินิกคัดกรอง X-Ray, คลินิกจักษุ, คลินิกหู คอ จมูก, คลินิกผิวหนัง, คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คลินิกแพทย์แผนไทย / แผนจีน ฝังเข็ม, คลินิกหัวใจ EKG, คลินิกวัคซีน คลินิกสอน CPR และพบแพทย์ฟังผล โดยได้ทำการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ไป 100 รูป

และหลังปิดหน่วยแพทย์ ทีมแพทย์อาสาได้รับฟังประวัติของ วัดราชาธิวาส (ชื่อเดิมวัดสมอราย) จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ธงทอง จันทรรางศุ และศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ทำให้ เข้าใจประวัติของวัดตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึง รัตนโกสินทร์ เหตุการณ์สำคัญที่ เจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลที่ 4 ) ทรงออกผนวช และตั้งคณะธรรมยุตขึ้นที่นี่เป็นที่แรก ซึ่งจะครบ 200 ปีในปีนี้ และที่นี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต