รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เกี่ยวกับการบริบาลสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพ พ.ศ.ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ระหว่างวันที่ 15 – 29 มีนาคม 2567...

: 15 มี.ค. 67     : แพทยสภา


รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
เกี่ยวกับการบริบาลสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพ พ.ศ.
ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย
ระหว่างวันที่ 15 – 29 มีนาคม 2567
....................
ท่านสามารถลงความคิดเห็นได้ที่

http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzQ4OURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

หรือสแกน QR Code

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต