แพทยสภา โดยสถาบันมหิตลาธิเบศร และสภาเภสัชกรรม ร่วมกันจัดหลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม...

: 18 มี.ค. 67     : แพทยสภา


แพทยสภา โดยสถาบันมหิตลาธิเบศร และสภาเภสัชกรรม
ร่วมกันจัดหลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
.................


​เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา โดยสถาบันมหิตลาธิเบศร และสภาเภสัชกรรม ร่วมกันจัดหลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์จีโนม (Genomics Medicine) ของแพทยสภา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีวิทยากรรับเชิญ ประกอบด้วย ศ.ดร.ภก. ชลภัทร สุขเกษม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “ความรู้พื้นฐานและภาพรวมของงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ” , เรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงยาและโปรตีนขนส่งยา การนำองค์ความรู้ไปใช้ในทางคลินิก” , เรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผื่นแพ้รุนแรงทางผิวหนัง และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในทางคลินิก” และ เรื่อง “การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ และการขอคำยินยอม” รศ.พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์และแนวทางรักษาแบบการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง”และกล่าวปิดการอบรม โดย พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โดยมี นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

​ทั้งนี้การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าในงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ สามารถให้ข้อมูล คำปรึกษาการให้บริการรักษาพยาบาลกับผู้ป่วย ด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต