ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการสัมมนา เรื่อง "จีโนมิกส์ประเทศไทย : การแพทย์จีโนมิกส์เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย" ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงทะเบียน...

: 20 มี.ค. 67     : แพทยสภา


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จัดการสัมมนา เรื่อง "จีโนมิกส์ประเทศไทย : การแพทย์จีโนมิกส์เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย"
ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงทะเบียน
..............


สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะจัดการสัมมนา เรื่อง "จีโนมิกส์ประเทศไทย : การแพทย์จีโนมิกส์เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย" ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน QR code หรือลงทะเบียนทาง

 https://www.nstda.or.th/nac/2024/seminar/nac-05/

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวศิริธร พงษ์สำราญกุล

โทรศัพท์ 02- 564-7000 ต่อ 6434 
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต