แพทยสภา โดย คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันเพิ่มพูนทักษะเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข...

: 21 มี.ค. 67     : แพทยสภา


แพทยสภา โดย คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติ
รับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันเพิ่มพูนทักษะ
เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
...........วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แพทยสภานำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ศ.คลินิก เกียรติคุณพญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันเพิ่มพูนทักษะ และ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โดยมี นายแพทย์ปิยชาติ สุทธินาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้านการแพทย์ แพทย์หญิงรุจยา ด่านอุตรา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับ และในเวลาต่อมา คณะผู้บริหาร ได้นำชมโรงพยาบาล พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับคณะทำงาน ฯ

 

**********************************Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต