แพทยสภาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรม หลักสูตรหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม...

: 25 มี.ค. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า
ของผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรม
หลักสูตรหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลชุมชน
ด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
...............


แพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรม หลักสูตรหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ.เก่า) เพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการฝึกอบรม ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ เพื่อที่จะนำไปสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวต่อไป

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย

1. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ กรรมการแพทยสภา

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก กรรมการแพทยสภา

3. แพทย์หญิงพรรณทิพย์ ตันติวงษ์ ประธานหลักสูตรฯ ด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

4. ทีมอาจารย์ แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง**********************************

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต